Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Zarządzanie strategiczne w bankowości

Podobnie jak w przypadku strategii, zarządzanie strategiczne jest definiowane w różny sposób. Wykład rozpoczniemy od ogólnych rozważań na temat zarządzania bankiem, a następnie przejdziemy do podania definicji i omówienia bardziej szczegółowych zagadnień dotyczących zarządzania strategicznego.

W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji zarządzania. Podejście funkcjonalne definiuje zarządzanie jako działania (funkcje) niezbędne do zapewnienia osiągnięcia celu przez organizację. Funkcje zarządzania to planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie.

Funkcje zarządzania w banku, jak w każdym przedsiębiorstwie, znajdują się w komplementarnym stosunku do pierwotnych funkcji i czynności banku (takich m. in. jak przyjmowanie wkładów pieniężnych, prowadzenie rachunków, udzielanie kredytów i gwarancji bankowych, emitowanie bankowych papierów wartościowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych).

W pracy B. Kosińskiego [39] podana jest następująca definicja zarządzania bankiem: „zarządzanie bankiem komercyjnym to całość działań polegających na podejmowaniu decyzji mających na celu wykorzystanie dostępnych środków i pracy zespołu ludzkiego do jak najlepszego wykonania ustalonych zadań banku i osiągnięcia wytyczonych celów”. Ten sam autor wymienia następnie cztery fazy procesu zarządzania:

– określenie celów ogólnych, do których powinien zmierzać bank, oraz wybór strategii, tj. długofalowej polityki prowadzącej do tych celów, ustalenie zadań szczegółowych, opracowanie programów szczegółowych i planów finansowych

– kierowanie bieżącą działalnością i wydawanie decyzji wykonawczych, motywowanie zespołu pracowniczego, rozstrzyganie powstających problemów, kontrolowanie prawidłowości działań

– analizowanie osiąganych wyników, formułowanie ocen i diagnoz oraz wysuwanie na tej podstawie wniosków przydatnych do dalszej działalności

– organizowanie działalności i tworzenie struktur organizacyjnych, opracowywanie regulaminów i instrukcji służbowych, tworzenie i szkolenie zespołu pracowniczego, instalowanie urządzeń technicznych, wdrażanie systemów sprawozdawczych i analitycznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.