Wyniki konsultacji społecznych i badań dot. Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowymk

Konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP), które przeprowadzono w całym kraju, na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wskazały, że Polacy są zainteresowani współtworzeniem polityki powodziowej. W trakcie półrocznego procesu uzgadniania Planów z mieszkańcami i specjalistami spłynęło ponad 1200 ankiet. Przy okazji konsultacji przeprowadzono badania społeczne dotyczące planów i postrzegania ryzyka powodziowego.


Podczas konsultacji i badań, respondenci zgodnie uznali realizację i eksploatację technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej za najskuteczniejszą formę działań ograniczających ryzyko powodziowe. Oznacza to, że badani oczekują działań technicznych, które dają widoczne skutki. Część badanych zaznaczyło równocześnie brak specjalistycznej wiedzy potrzebnej do szczegółowej oceny znaczenia poszczególnych informacji zawartych w konsultowanych dokumentach. Ponad połowa badanych wskazała jednocześnie potrzebę i chęć poszerzenia wiedzy w tym zakresie.

Gdzie szukają informacji? Połowa badanych za główne źródło wiedzy na temat powodzi uważa Internet. Co trzeci respondent wymienia również telewizję i radio. Podkreślono za to nikłą rolę szkoły w edukacji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

Co drugi badany uważa, że każdy obywatel może we własnym zakresie realizować działania zmniejszające negatywne skutki powodzi takie jak przystosowanie i zabezpieczenie posiadanej zabudowy, ale do tego również jest im potrzebna odpowiednia edukacja.

Jak badani ocenili PZRP? Docenili już sam fakt powstania planów mających na celu ograniczenie skutków powodzi, a także pozytywnie oceniali kierunki większości proponowanych zmian. Nie mieli jednak świadomości ich powstawania i tego, że to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, zrealizowane zgodnie z zaleceniem Dyrektywy Powodziowej.

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, uwzgledniające uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych, zostały przekazane do Ministerstwa Środowiska i są dostępne na stronie internetowej www.powodz.gov.pl. W dniu 28 września 2015 r. kierownictwo Ministerstwa Środowiska po konsultacjach wewnątrzresortowych zatwierdziło projekt rozporządzenia uchwalający Plany Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym. Po konsultacjach międzyresortowych, kolejnym krokiem, będzie przedstawienie rozporządzeń do akceptacji Radzie Ministrów. Przewidywanym przez ustawę Prawo wodne oraz Dyrektywę Powodziową terminem akceptacji i ogłoszenia PZRP do publicznej wiadomości jest 22 grudnia 2015 r.