Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Wybór strategii banku oraz kontrola jej realizacji

W podrozdziale tym opiszemy proces zarządzania strategicznego w rozbiciu na dwie podstawowe fazy:

– identyfikację strategii,

– realizację strategii i kontrolę strategiczną, która dostarcza informacji na temat poziomu osiągnięcia celów strategicznych.

Zaprezentowane metody analizy odgrywają ważną rolę, dostarczając władzom banku wiele cennych informacji przydatnych przy wyborze (identyfikacji) strategii. Identyfikacja strategii banku jest rozwiązywaniem pewnego problemu decyzyjnego. Większość autorów (por. R. Krupski [45]) akceptuje wzorzec oparty na propozycji H.A. Simona, dotyczący struktury rozwiązywania problemu decyzyjnego. Obejmuje on:

– percepcję problemu, w tym określenie jego istoty,

– sformułowanie możliwych sposobów jego rozwiązania,

– ocenę stopnia atrakcyjności poszczególnych sposobów,

– wybór sposobu optymalnego w danej sytuacji oraz sposobów zastępczych.

Według propozycji J. Penca [70] etap identyfikacji strategii można rozpatrywać w postaci problemu realizacji celów. Z przedstawionego na rys. 1.9 schematu wynika, że proces budowy strategii rozpoczyna określenie celu. Ten zaś determinuje działania i warunki realizacji.

Podejście takie zostało poddane krytyce przez R. Krupskiego, który uważa, że rozpoczęcie procedury identyfikacji strategii od ustalenia celów i aspiracji, bez znajomości stanu otoczenia, jest zabiegiem abstrakcyjnym. Pracę nad strategią należy rozpocząć od identyfikacji otoczenia, jego czynników stwarzających szanse i zagrożenia dla firmy oraz od określenia mocnych i słabych stron firmy. Podejście takie prezentuje schemat przestawiony na rys. 1.10.

W podejściu tym nasuwają się wątpliwości dotyczące bazy odniesienia dla identyfikacji np. słabych i mocnych stron firmy. Jedną z możliwości jest przyjęcie – jako bazy porównawczej – otoczenia firmy, a zwłaszcza innych firm sektora. Wówczas bardzo ważne staje się przeprowadzenie szczegółowej analizy i oceny banku w odniesieniu do konkurencji. Informacje uzyskane w ten sposób będą cennym uzupełnieniem w stosunku do tradycyjnych analiz pozycji strategicznej (np. przeprowadzonych metodą SWOT).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.