Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Wielkość i struktura zasobów w biznesie

Zasoby Podstawowym składnikiem wewnętrznych warunków działania przedsiębiorstwa są zasoby, którymi może ono dysponować. Zasoby te to stopień wyposażenia przedsiębiorstwa w środki rzeczowe i finansowe oraz kadry. Stan maszyn i urządzeń, stan sieci sklepowej, stan, struktura i kwalifikacje kadr, wielkość środków finansowych itp. tworzą pewien zespół warunków, w których przedsiębiorstwo przygotowuje i prowadzi działania na rynku. Wielkość zasobów wpływa na kształtowanie struktury marketingu. Nie może być ona kształtowana tak, aby wymagała zasobów większych od aktualnie posiadanych (z uwzględnieniem możliwości ich zwiększenia w danym czasie).

Z punktu widzenia kształtowania struktury marketingu decydujące znaczenie ma nie tyle bezwzględna wielkość zasobów w przedsiębiorstwie, która zawsze jest ograniczona w stosunku do potrzeb, ile w większym lub mniejszym stopniu ograniczone możliwości regulowania struktury tych środków.

Ograniczenia te wpływają na możliwość wyboru instrumentów i podejmowania działań marketingowych. Wprawdzie kształ- towanie marketingu nie dotyczy bezpośrednio zasobów, ale warunkują one jego strukturę.

Możliwości regulowania struktury środków przez przedsiębiorstwo zależą od stopnia ich mobilności oraz zakresu interwencji państwa. Niski stopień mobilności środków ogranicza swobodę w kształtowaniu pożądanej struktury marketingu i odwrotnie. Również ingerencja państwa w działalność przedsiębiorstw, urzeczywistniana np. za pomocą określonej polityki flnansowo-podatkowej, może ograniczać swobodę w dziedzinie regulowania struktury środków oraz przesądzać w mniejszym lub większym stopniu o sposobie działania przedsiębiorstwa na rynku. Wybór instrumentów i działań w dziedzinie sprzedaży jest zdeterminowany w tej sytuacji nie tylko bezwzględną wielkością środków w przedsiębiorstwie, lecz również ich strukturą.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.