Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Warunki uzyskania kredytu przez franchisobiorce

Potencjalny franchisobiorca może również wystąpić do banku o udzielenie kredytu. Wiąże się to z przygotowaniem odpowiednich dokumentów oraz rozważeniem możliwości zabezpieczenia kredytu. Niestety przy wysokim oprocentowaniu wszystkich rodzajów kredytów możliwości jego wykorzystania w Polsce, zwłaszcza w procesie tworzenia przedsiębiorstwa, są ograniczone. Wynika to z niskiej opłacalności przedsięwzięcia przy wysokiej stopie oprocentowania kredytu. Barierą korzystania z kredytu jest również wymagane zabezpieczenie, które w polskich bankach sięga 200% wartości kredytu. Warunkiem uzyskania kredytu jest:

– złożenie wniosku o przyznanie kredytu w banku:

– posiadanie i udowodnienie zdolności kredytowej, tzn. możliwości spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w ustalonych terminach

– przedstawienie biznes planu, tzn. planu rozwoju przedsiębiorstwa jest to dokument wspierający propozycje finansowania musi zawierać mocne strony podejmowanego przedsięwzięcia, analizę stanu finansowego i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa (informacje zawarte w następnym rozdziale, mają pomóc w napisaniu biznes planu biznes plan jest wymagany szczególnie w przypadku większych inwestycji bank może zażądać wykonania biznes planu przez firmę konsultingową w przypadku niewielkich pożyczek bank rezygnuje z biznes planu).

– w wypadku starania o kredyt inwestycyjny bank może prosić o przedstawienie opracowania zawierającego ocenę możliwości osiągnięcia sukcesu proponowanego przedsięwzięcia – feasibility study – opracowanego przez wyspecjalizowaną firmę.

– uzgodnienie z bankiem odpowiedniego zabezpieczenia kredytu w formie przewidzianej prawem.

– Zabezpieczeniem kredytu może być:

– gwarancja bankowa udzielona przez inny bank lub firmę ubezpieczeniową jest to przyrzeczenie banku do wywiązania się ze zobowiązania w przypadku niedotrzymania warunków umowy ze strony dłużnika gwarancja ma formę pisemną gwarant, czyli bank udzielający gwarancji, który zapłacił za dłużnika, wstępuje w prawa wierzyciela, tzn. ma prawo do użycia wszelkich środków do wyegzekwowania swoich praw gwarancja może być ograniczona co do wysokości i czasu

– uzgodniona z bankiem umowa ubezpieczenia spłaty przez towarzystwo ubezpieczeniowe – ma taki sam charakter jak wyżej

– cesja należności kredytobiorcy – ma na celu zapewnienie uregulowania przyznanego kredytu przez przenoszenie wierzytelności może być stosowana w odniesieniu do klientów o stabilnej pozycji ekonomicznej bank musi pamiętać o bezpieczeństwie operacji, które jest wypadkową jakości klienta cedującego oraz cedowanych wierzytelności

– ustanowienie hipoteki na nieruchomości – najbardziej znana i powszechna forma gwarancji kredytowych.

– umowa przewłaszczenia rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości – chodzi tu zabezpieczenie w postaci ruchomości, co do których nie ma wątpliwości, iż są własnością osoby ubiegającej się o kredyt

– blokada środków zdeponowanych na rynku bankowym kredytobiorcy

– umowa o cesję praw z ubezpieczenia majątkowego – do tej pory stosowana w niewielkim zakresie ze względu na skomplikowaną procedurę

– umowa ustanowienia zastawu na rzeczach ruchomych bądź papierach wartościowych należących do kredytobiorcy

– ustanowienie zastawu rejestrowego – polega na stałym posiadaniu określonych dóbr ustalonych z kredytodawcą,

– umowa o przejęcie długu kredytowego – znalezienie instytucji, która ewentualnie przejmie dług kredytowy,

Jak z powyższego zestawu wynika możliwe są różne gwarancje dla banku, stanowiące zabezpieczenie otrzymanego kredytu. Niemniej jednak w naszych warunkach gospodarczych znalezienie poręczyciela przez osobę rozpoczynającą przedsięwzięcie może sprawić kłopot, a czasami może być wręcz niemożliwe. Wobec dosyć specjalistycznych sformułowań używanych w ofertach bankowych należy zwracać się do departamentu kredytowego wybranego banku o pomoc w ustaleniu własnych możliwości zabezpieczenia kredytowego.

Kredyt jest jedną z możliwości sfinansowania działalności gospodarczej. Franchisobiorca powinien pamiętać, że starając się o kredyt musi przygotować dokument zwany biznes planem, w którym udowodni sukces swojego przedsięwzięcia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.