Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Ubezpieczenia majątkowe natomiast są ubezpieczeniami majątku

W postaci rzeczy lub ubezpieczeniami sytuacji majątkowej (interesu majątkowego) ubezpieczonego i dotyczą zarówno własności należących do osób fizycznych, jak i prawnych. W przypadku ubezpieczeń majątkowych przedmiotem ubezpieczenia mogą więc być nie tylko konkretne dobra materialne, lecz także bieżące i przyszłe wartości majątkowe (nie tylko fizyczne) podmiotu ubezpieczenia4.

Wśród olbrzymiej różnorodności form ubezpieczeń majątkowych, z uwagi na kryterium przedmiotu wyróżnia się dwie zasadnicze grupy: ubezpieczenia rzeczowe i ubezpieczenia majątkowe sensu stricto. Ubezpieczenia rzeczowe są ubezpieczeniami majątku w postaci rzeczy, mienia (w rozumieniu dóbr materialnych), zaś ubezpieczenia majątkowe sensu stricto dotyczą wartości majątkowych ubezpieczonego. Mogą one mieć charakter wierzytelności (np. należności z tytułu zaciągniętego kredytu), wartości, których oczekuje ubezpieczający, jak np. spodziewanego zysku oraz wartości, które mogą pomniejszyć majątek osoby objętej ochroną ubezpieczeniową (np. zobowiązania). Ponadto ubezpieczeniami majątkowymi sensu stricto są przede wszystkim ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Przy okazji omawiania specyfiki ubezpieczeń majątkowych, w szczególności o charakterze rzeczowym, warto wspomnieć o dwóch zasadniczych kategoriach: nadubezpieczenia i niedoubezpieczenia. Ogólna zasada towarzysząca wszelkiego typu asekuracji stanowi, że ubezpieczenia nie mogą być źródłem bogactwa. Zatem suma, na jaką ubezpieczane są konkretne rzeczy nie powinna przekroczyć ich faktycznej wartości. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia jest niższa, mamy do czynienia ze zjawiskiem niedoubezpieczenia. Wtedy nawet przy całkowitym zniszczeniu bądź utracie danej rzeczy, ubezpieczający dostanie odszkodowanie w wysokości ustalonej w polisie sumy ubezpieczenia. W przypadkach wystąpienia nadubezpieczenia, tzn. podwójnego bądź wielokrotnego ubezpieczenia tego samego ryzyka, gdzie suma ubezpieczenia przekracza wartość danego dobra – sytuacja jest bardziej skomplikowana. W skrajnym przypadku, gdy okaże się, że ubezpieczający świadomie kilkakrotnie ubezpieczył daną rzecz w celu osiągnięcia dodatkowych zysków – sprawa podlega regulacjom kodeksu karnego. W pozostałych sytuacjach, gdy podwójne ubezpieczenie jest efektem np. nieskoordynowanych działań kilku ubezpieczających, istnieje wiele mechanizmów rozwiązujących ten problem. Jednak i tak suma wypłaconych odszkodowań nigdy nie powinna przekroczyć rzeczywistej wartości szkody.

W ramach ubezpieczeń majątkowych, niezależnie czy dotyczą one którejś z wymienionych wcześniej grup, zwykło się wyodrębniać jeszcze inne grupy ubezpieczeniowe, składające się z kilku szczególnych form ubezpieczenia. I tak do podstawowych grup ubezpieczeń majątkowych zalicza się ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia transportowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia turystyczne, finansowe, rolne oraz ubezpieczenia różne. W ramach tych grup dochodzi często do konsolidacji kilku odrębnych form ubezpieczenia, np. łączy się ubezpieczenia osobowe i majątkowe w jedno.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.