Results for tag "za"

Projekt planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły

Zagrożenie i ryzyko powodziowe (WORP, MZP, MRP)

Podczas Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP) na obszarze dorzecza Wisły wyznaczono 166 obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP) o łącznej powierzchni 12 675,2 km²; długość rzek objętych tymi obszarami wynosi 7 521 km. Na podstawie analizy map zagrożenia powodziowego (MZP) zdefiniowano na obszarze dorzecza Wisły ponad 501 tys. ha terenów znajdujących się na obszarach o niskim prawdopodobieństwie powodzi, 411 tys. ha terenów na obszarach o średnim prawdopodobieństwie powodzi oraz 271,7 tys. ha terenów o wysokim prawdopodobieństwie powodzi.

Read More →