Results for tag "regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej"

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

Prezesowi KZGW podlegają dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW). Prezes KZGW pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, w sprawach określonych ustawą Prawo wodne. Organizację RZGW określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na wniosek Prezesa KZGW.
Dyrektora RZGW powołuje oraz odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej na wniosek Prezesa KZGW, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Gospodarki Wodnej. Zastępców dyrektora RZGW powołuje oraz odwołuje Prezes KZGW na wniosek dyrektora RZGW, po zasięgnięciu opinii Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego. Dyrektor RZGW składa Prezesowi KZGW, nie później niż do dnia 31 marca, coroczne sprawozdanie z realizacji zadań określonych w ustawie Prawo wodne. Read More →