Results for tag "raporty-do-komisji-europejskiej"

Raporty do Komisji Europejskiej

DYREKTYWA 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej tzw Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) nakłada na wszystkie kraje członkowskie w tym Państwo Polskie obowiązki sprawozdawcze w stosunku do Komisji Europejskiej.

Read More →