Results for tag "plany-zarzadzania-ryzykiem-powodziowym"

Struktura wdrażania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

1. Realizacja inwestycji strategicznych w cyklu 2016- 2021:

DORZECZE ODRY

• Inwestycje techniczne rozwojowe i nietechniczne [35 szt.]
• Odtworzenie funkcjonalności infrastruktury [23 szt.]
• Efekt dla około 40 obszarów problemowych [z 88 zidentyfikowanych]

DORZECZE WISŁY

• Inwestycje techniczne rozwojowe i nietechniczne [427 szt.]
• Odtworzenie funkcjonalności infrastruktury [120 szt.]
• Efekt dla 75 obszarów problemowych [ze 124 zidentyfikowanych]
• Wariantowanie w trybie RDW, Dyrektywy Siedliskowej, Dyrektywy SOOŚ w oparciu o modelowanie hydrauliczne;
• Realizacja zgodna z wytycznymi w zakresie ochrony środowiska (Zał. 3 Instrumentów wspierających PZRP, dostępny na www.powodz.gov.pl)

Read More →

Projekt planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły

Zagrożenie i ryzyko powodziowe (WORP, MZP, MRP)

Podczas Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP) na obszarze dorzecza Wisły wyznaczono 166 obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP) o łącznej powierzchni 12 675,2 km²; długość rzek objętych tymi obszarami wynosi 7 521 km. Na podstawie analizy map zagrożenia powodziowego (MZP) zdefiniowano na obszarze dorzecza Wisły ponad 501 tys. ha terenów znajdujących się na obszarach o niskim prawdopodobieństwie powodzi, 411 tys. ha terenów na obszarach o średnim prawdopodobieństwie powodzi oraz 271,7 tys. ha terenów o wysokim prawdopodobieństwie powodzi.

Read More →