Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

System ISO 9000 i normy jakości – kontynuacja

Wdrażanie systemu jakości zgodnego z ISO 9000 ma na celu uzyskanie przez bank certyfikatu potwierdzającego określoną i wysoką jakość świadczonych usług. Istnieją trzy podstawowe formy certyfikatów:

– certyfikat dla produktu – potwierdzający spełnienie przez wyrób ustalonych wymagań jakości

– certyfikat zapewnienia jakości – potwierdzający zgodność z normą funkcjonującego w banku systemu jakości

– certyfikat dla procesu – potwierdzający gotowość procesu do spełnienia ustalonych wymagań jakościowych.

Uzyskanie certyfikatu jakości wiąże się z wieloma działaniami podejmowanymi przez bank i spełnieniem określonych wymagań. Jako główne działania prowadzące do wdrożenia systemu jakości według ISO 9000, w dużym uogólnieniu, można wymienić następujące (por. [1, s. 26] oraz [68, s. 74-6]):

– 1) podjęcie działań projakościowych:

– zapoznanie personelu przedsiębiorstwa z istotą norm serii ISO 9000,

– szkolenia,

– analiza istniejącego systemu zarządzania,

– powołanie zespołu sterującego wdrażaniem systemu

– 2) dokumentowanie systemu jakości:

– opracowanie księgi jakości (polityka jakości, opis systemu jakości ze strukturą organizacyjną i podziałem odpowiedzialności, przygotowanie norm jakości),

– opracowanie procedur postępowania,

– opracowanie instrukcji roboczych sposobu wykonania pracy na najniższym poziomie

– 3) wprowadzanie systemu jakości:

– weryfikacja dokumentacji,

– powołanie i przeszkolenie wewnętrznych audytorów,

– kontrola wewnętrzna – audyt pilotażowy,

– regularna analiza jakości,

– wstępna ocena – audyt wewnętrzny,

– końcowa ocena – audyt certyfikacyjny

– 4) uzyskanie certyfikatu.

Proces wdrażania ISO 9000, zakończony przyznaniem certyfikatu, trwa około dwóch lat. Bank posiadający taki certyfikat może uzyskać przewagę nad bankami konkurencyjnymi, które go nie mają. Po pewnym czasie należy również oczekiwać poprawy szybkości i skuteczności transakcji realizowanych przez bank, a po 4-5 latach – wzrostu zysków.

Banki działające w Polsce są przedsiębiorstwami posiadającymi wystarczające środki na inwestycje bieżące dające efekt po kilku latach, dlatego celowość wdrażania systemów jakości zgodnych z wymaganiami ISO 9000 jest w ich przypadku uzasadniona. Jest to najkorzystniejszy sposób inwestowania w przyszłość.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.