Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

SUMA BILANSOWA AKTYWÓW I SUMA BILANSOWA PASYWÓW

Podstawowym źródłem informacji o działalności banku jest jego bilans oraz rachunek zysków i strat. W bilansie zestawia się aktywa i pasywa banku na koniec roku, kwartału czy miesiąca. Zmiany w pasywach bilansu informują o źródłach pochodzenia środków, którymi bank dysponuje, zapisy w aktywach bilansu zaś ukazują sposób ich ulokowania. Jedne i drugie mówią o zasobach banku, przyjmując różne kryteria ich podziału na grupy, odpowiadające syntetycznym kontom rachunkowości, określonym bankowym planem kont (por. rozdz. 9.6.1.). Analiza bilansu polega na rozpatrywaniu struktury aktywów i pasywów (por. wzór) oraz ustalaniu wzajemnych związków (relacji) między aktywami i pasywami. Analiza może polegać również na badaniu dynamiki, czyli zmian poszczególnych wielkości i ich relacji w kolejnych bilansach (np. kwartalnych).

Systematyczne analizowanie bilansu banku ma duże znaczenie, ponieważ struktura zarówno aktywów, jak i pasywów ulega ciągłym zmianom w wyniku przeprowadzanych operacji. Przy tym bank operuje głównie środkami powierzonymi przez klientów. Fundusze własne banków stanowią w strukturze ich bilansów zazwyczaj kilka procent. Ponadto bank ma obowiązek stałego zachowywania płynności. Stąd głównym przedmiotem analizy jest płynność i wypłacalność banku. O płynności banku, czyli zdolności do bieżącego i natychmiastowego wywiązywania się ze zobowiązań, decyduje stosunek płynnych aktywów do pasywów o najkrótszym terminie wymagalności. Wreszcie bezwzględne wartości pasywów mówią, czy bank właściwie realizuje strategiczne założenia w gromadzeniu powierzonych mu środków. Z kolei bezwzględne wielkości kredytów i struktura aktywów wyrażają realizację założonej strategii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.