Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Statystyka ubezpieczeniowa

Wykresy zaliczamy do metod graficznej prezentacji danych statystycznych. Zbiorowości lub zjawiska statystyczne są opisywane w tablicach za pomocą liczb, natomiast wykresy zastępują albo uwypuklają informacje liczbowe za pomocą obrazu graficznego (kształt, wielkość, barwa). Wykresy zwykle są narzędziem popularyzacji danych lub wyników, gdyż szybciej przemawiają do wyobraźni odbiorcy. Dlatego muszą charakteryzować się prostą budową, atrakcyjną formą i zwięzłym czytelnym opisem. Najczęściej stosowanymi wykresami w statystyce ubezpieczeniowej są:

– wykresy liniowe – obrazujące zjawiska lub specyficzne cechy zbiorowości za pomocą linii (prostej, krzywej, łamanej). Stosując wykres linowy mamy możliwość np. zilustrowania zmian w czasie wysokości przeciętnego odszkodowania za wypadek danego rodzaju

W statystyce ubezpieczeniowej analizując zmiany w czasie (za N lat) rocznej liczby zawieranych ubezpieczeń na życie przez agentów ubezpieczeniowych badanej firmy sięgamy po wykres liniowy obrazujący zmienność dla tego zjawiska. W układzie współrzędnych, w którym osią odciętych (Ox) jest oś czasu, zaś osią rzędnych (Oy) jest oś, na której odkładamy liczbę zawieranych ubezpieczeń na życie – zaznaczamy na płaszczyźnie punkty obrazujące zjawisko w kolejnych latach. Odciętą zaznaczonego punktu jest rok, zaś rzędną jest liczba ubezpieczeń na życie zawartych przez firmę w danym roku. Po połączeniu tych N zaznaczonych w układzie współrzędnych punktów (obrazujących badane zjawisko w rozważanym okresie AMat) otrzymujemy łamaną, obrazującą przebieg zmienności liczby zawieranych ubezpieczeń na życie w badanym okresie N-lat.

– wykresy powierzchniowe – charakteryzujące zbiorowości lub zjawiska za pomocą powierzchni figur płaskich – zwykle prostokątów lub kół. Zazwyczaj są to wykresy obrazujące strukturę zbiorowości, np. strukturę portfela ubezpieczeń danej firmy

– wykresy punktowe – opisujące zbiorowość za pomocą punktów, z których każdy obrazuje jedną (lub inną określoną liczbę) jednostek zbiorowości. Za pomocą wykresów punktowych w statystyce ubezpieczeniowej można zaprezentować preferencje ubezpieczających dotyczące wysokości ubezpieczenia w danej grupie ubezpieczeń

– kartogramy – tzw. wykresy mapowe przedstawiające terytorialne rozmieszczenie wielkości statystycznych, będące ilustracją szeregów geograficznych. W statystyce ubezpieczeniowej są one wykorzystywane do prezentacji wielkości oraz natężenia danego zjawiska, np. częstości wypadków losowych w danym rodzaju ubezpieczenia w obrębie rozważanych jednostek terytorialnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.