Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Różne rodzaje franchisingu

Czasami wyróżniany jest również franchising dystrybucyjny oprócz handlowego. Można powiedzieć jedynie, że jest on pewną odmianą franchisingu handlowego ograniczoną do przekazania prawa do sprzedaży towarów przez franchisodawcę. W wypadku franchisingu dystrybucyjnego sposób prowadzenia sprzedaży oraz organizacja firmy nie stanowi odzwierciedlenia stylu i wzornictwa franchisodawcy. Jest to sprawa fran- chisobiorcy, a do jego obowiązków należy włącznie sprzedaż. Franchisobiorca – dystrybutor prowadzi przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na własny rachunek. Ma jednak prawo posługiwania się znakiem handlowym franchisodawcy. Obok nazwy swojego przedsiębiorstwa ma obowiązek zamieszczania informacji, że jest franchisobiorcą określonego franchisodawcy. Jego powiązania formalne z franchisodawcą są słabsze niż w przypadku franchisingu handlowego. Istotnym elementem jest kwestia unikania przez dystrybutora prowadzenia sprzedaży wyrobów konkurencyjnych. Zakres decyzyjności powinien być sformułowany w umowie.

Franchising usługowy (service franchising) różni się od innych typów jedynie rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. Przedmiotem franchisingu jest w tym przypadku sposób realizacji zadań usługowych, procedura świadczenia usług. Czasami jest ona związana ściśle z informacjami dostarczanymi przez franchisodawcę lub materiałami wykorzystywanymi w procesie usługowym. Często franchising usługowy jest łączony z innymi rodzajami franchisingu w dziedzinie: hotelarstwa, gastronomii, wynajmowania samochodów itp. Z punktu widzenia sposobu powoływania relacji franchisingowych możemy wyodrębnić franchising:

– bezpośredni,

– pośredni,

– indywidualny,

– podporządkowany,

– wielokrotny

– subfranchising.

Różne rodzaje franchisingu – dalszy opis

Franchising bezpośredni to nawiązanie stosunków franchisingowych przez franchisodawcę bezpośrednio z odbiorcami – franchisobiorcami. W ustanawianiu tych stosunków nie bierze udziału żaden inny podmiot, który spełniałby rolę pośrednika. Franchisodawca wykonuje wszelkie świadczenia na rzecz biorcy, a więc szkoli pracowników, udziela konsultacji i pomocy, organizuje promocję itp. W przypadku rozwijania sieci na znacznym terenie franchising bezpośredni jest najbardziej efektywny, bowiem odległość stanowi barierę i umożliwia sprawne wypełnianie obowiązków franchisodawcy. Często w takim przypadku franchisodawca tworzy w terenie filie swego przedsiębiorstwa po to, aby móc bieżąco kontaktować się z biorcami, oraz uwzględniać specyfikę terenu w swoich propozycjach.

Oddziały franchisodawcy mogą relatywnie lepiej sprawować funkcje franchisodawcy w stosunku do podmiotów oraz zbierać bieżąco informacje o rynku na danym terytorium.

Franchising pośredni spotykamy wtedy, gdy franchi- sodawca, zamierzający rozwijać się na danym terenie, nie tworzy sam stosownej sieci, ale zawiera umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, który spełnia jego oczekiwania i rokuje nadzieje na właściwe prowadzenie jego interesów. Umowa między franchisodawcą a podmiotem reprezentującym jego interesy powinna określać dokładnie rolę, w jakiej ma występować pośrednik. Może on być biorcą franchisingu wielokrotnego i mieć obowiązek utworzenia określonej liczby przedsiębiorstw, których celem będzie sprzedaż usług lub wyrobów franchisodawcy. Zatem pośrednik nie będzie zwykłym fran- chisobiorcą, będzie natomiast miał obowiązek rozszerzania działalności na ustalonym z dawcą terenie. Warto zaznaczyć, iż pośrednik ma prawo wyłączności na danym terenie do rozpowszechniania działalności franchisodawcy. Wybierając formę franchisingu pośredniego franchisodawca i pośrednik mają do wyboru też inne możliwości, np. sub- franchising.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.