Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Rola informacji w zarządzaniu bankiem – dalszy opis

Największy przepływ informacji w banku odbywa się między centralą a jego oddziałami. Znaczący obieg informacji odbywa się również w samej centrali i w poszczególnych oddziałach. Dotyczy on lokalnego przepływu informacji w danej jednostce organizacyjnej.

Każdy bank powinien stworzyć system informacyjny zapewniający szybki dostęp do źródeł informacji, właściwe ich przetwarzanie i przekazywanie. O systemie informacyjnym banku mówimy, że jest to wyodrębniony czasowo i przestrzennie układ będący zbiorem celowo ze sobą powiązanych takich elementów, jak: źródła informacji, metody ich gromadzenia i przetwarzania, kanały przepływu informacji, środki materialne, ludzie, miejsca przetwarzania informacji.

Potrzeby w zakresie systemu informacyjnego banku określają przede wszystkim otoczenie i wielkość banku, jak również pole działania menedżera i jego szczebel w strukturze organizacyjnej. Im bardziej niepewne i złożone jest otoczenie, tym większa jest potrzeba budowy sprawnego systemu informacyjnego. Wielkość banku i zróżnicowanie jego struktury organizacyjnej określają złożoność i zasięg terytorialny systemu informacyjnego.

Ogólnie systemy informacyjne można podzielić na systemy, w których przetwarzanie odbywa się ręcznie, oraz systemy, w których proces przetwarzania informacji jest realizowany za pomocą technik komputerowych i telekomunikacyjnych. Ten ostatni typ systemu informacyjnego zwany jest systemem informatycznym. System informatyczny banku zapewnia, skuteczniej niż system ręczny, realizację poszczególnych funkcji banku, takich jak [55]:

– funkcje wspomagające zarządzanie,

– funkcje operacyjne,

– sprawozdawczość.

Ważniejsze zagadnienia w ramach tych funkcji, które powinny być objęte wspomaganiem komputerowym, są podane na rys. 6.1. Technologie informatyczne wykorzystywane w ramach systemów informacyjnych banków pozwoliły na pokonanie bariery czasu i przestrzeni podczas realizacji usług bankowych. Umożliwiły również wykreowanie nowych produktów bankowych, niemożliwych do ich wprowadzenia bez zastosowania tych technologii. Warto również zaznaczyć, że technologie informatyczne wpływające na kształt współczesnego systemu informacyjnego banku implikują stosowane metody i techniki zarządzania oraz strukturę organizacyjną (por. [17]).

Każdy bank powinien definiować swoje oczekiwania związane z systemem informatycznym z uwzględnieniem własnych uwarunkowań dotyczących charakteru usług zbieżnych z tendencjami rozwojowymi usług finansowych i potrzebami rynku, modelu działalności operacyjnej prowadzącej do osiągnięcia tych celów w warunkach zmiennego środowiska rynkowego i istniejącej konkurencji, a także zasobów i narzędzi działania.

Nowoczesny informatyczny system bankowy odpowiadający stawianym wymaganiom, w tym zwłaszcza system realizujący funkcje operacyjne, powinien charakteryzować się przede wszystkim następującymi cechami [81, s. 12 i dalsze]:

– orientacją na klienta,

– elastycznością rozwiązań projektowych, umożliwiającą definiowanie produktów bankowych,

– scentralizowanym charakterem przetwarzania,

– kompleksowością i spójnością rozwiązania,

– wysokim bezpieczeństwem systemu.

Orientacja na klienta

Orientacja na klienta jest szczególnie ważna w systemach informatycznych wypełniających funkcje operacyjne. Tego rodzaju orientacja jest złożonym przedsięwzięciem modelowym i organizacyjno-technologicznym, stawiającym klientów w centrum uwagi służb bankowych. W odniesieniu do informatycznego systemu bankowego oznacza to między innymi:

– utrzymywanie wspólnej bazy informacji o klientach i hurtowni danych,

– użycie technik umożliwiających definiowanie produktów bankowych dostosowanych do wymagań klienta,

– stosowanie różnorodnych kanałów dystrybucji produktów bankowych.

W nowoczesnym bankowym systemie informatycznym informacje o klientach znajdują się w bazach operacyjnych i hurtowniach danych. Operacyjna wspólna baza klientów oznacza rezygnację z fragmentarycznych informacji o klientach w poszczególnych modułach systemu oraz rozproszenia tych danych w oddziałach banku. Tym samym uproszczone są procedury aktualizacji danych, gdyż aktualizuje się jedno miejsce przechowywania informacji.

Identyfikacja klientów we wspólnej bazie jest jednolita w całym systemie i we wszystkich oddziałach banku. Dzięki temu, aby uzyskać informacje o kliencie, nie trzeba wiedzieć, w którym oddziale jest realizowany jego rachunek ani który oddział jest jego oddziałem macierzystym. Daje to możliwość otrzymania informacji o kliencie niezależnie od tego, w którym oddziale banku i w jakich transakcjach on występował.

Dzięki relacjom wbudowanym w daną aplikację i w system zarządzania bazą danych, szukanie danych o kliencie w systemie odbywa się bez udziału użytkownika. Użytkownik nie musi wybierać menu poszczególnych modułów, ustalać zespołów kont księgowych (jak to ma miejsce w przypadku orientacji systemu na konta księgowe), czy też odwoływać się do poszczególnych oddziałów banku (jak to jest w przypadku systemu zdecentralizowanego).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.