Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Przystosowanie polskiego systemu bankowego do standardów UE

Polska zawarła w 1991 r. układ o stowarzyszeniu ze Wspólnotą Europejską, a w kwietniu 1994 r. złożyła formalny wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej (dawniej Europejskiej Wspólnoty Gos-

Wiąże się to z ekonomiczną pozycją klienta, litOTcl w s t o s u nk u ch z bankiem jest zazwyczaj słabsza. Zapewnienie bezpieczeństwa depozytów polega na ograniczeniu możliwości podejmowania przez banki nadmiernego ryzyka. W tym celu GINB opracowuje, a Komisja zatwierdza normy płynności i dopuszczalnego ryzyka i kontroluje ich przestrzeganie. Trzeba jednak pamiętać, że banki są samodzielne w podejmowaniu decyzji i ocenie ryzyka. GINB-u i jego terenowych placówek nie można utożsamiać z aparatem kontroli ani przypisać mu czynności dochodzeniowe i bezpośrednie zwalczanie przestępczości w bankach. Niemniej może on podejmować czynności mające charakter kontrolny, a Komisja może w ramach nadzoru wydawać bankom polecenia.

Czynności podejmowane w ramach nadzoru bankowego polegają na analizowaniu działalności banku, badaniu jego sytuacji finansowej oraz płynności płatniczej i dochowania obowiązujących w tym zakresie norm. Badana jest także prawidłowość w udzielaniu kredytów, terminowości ich spłat i przyjmowanym zabezpieczeniu ich zwrotności. Pracownicy GINB wykonujący te czynności mają prawo wstępu do badanego banku, gdzie powinny im być udostępnione księgi, bilanse i inne dokumenty. Przeprowadzający kontrolę inspektorzy nadzoru bankowego sporządzają protokoły pokontrolne. Uogólnione wyniki badań są udostępniane bankom w postaci opinii i wskazówek służących ograniczeniu ryzyka bankowego. Inspektorzy nadzoru bankowego powinni posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe i co najmniej trzyletni staż pracy w bankowości oraz nienaganną opinię.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.