Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Przejęcie długu w stosunkach kredytowych

Do długu kredytowego (ad f) wobec banku może przystąpić osoba trzecia, nie występująca do tej pory w charakterze strony. Odpowiada ona za dług łącznie z kredytobiorcą, który nie zostaje z długu zwolniony. Odpowiedzialność kredytobiorcy i osoby przystępującej do długu ma charakter solidarny. Przystąpienie do długu ma charakter umowny i następuje w drodze umowy dwojakiego rodzaju:

& między bankiem a osobą przystępującą do długu, między kredytobiorcą a przystępującym do długu skutki prawne takiej umowy powstają z chwilą powiadomienia o niej banku.

W stosunkach kredytowych może wystąpić także przejęcie długu. Polega ono na przejęciu zobowiązania kredytobiorcy wobec banku, z równoczesnym zwolnieniem dotychczasowego kredytobiorcy z długu wobec banku. Osoba przejmująca dług staje się dłużnikiem banku, zgodnie z umową kredytową zawartą z bankiem przez poprzedniego dłużnika. Przejęcie długu następuje najczęściej, gdy doszło do przekształceń własnościowych lub nastąpiła reorganizacja, a działalność, na prowadzenie której udzielono kredytu, przejęta została przez inny podmiot prawa. Do przejęcia długu dochodzi w drodze pisemnej umowy zawartej pomiędzy bankiem a osobą trzecią, która za zgodą dotychczasowego kredytobiorcy przejmuje dług kredytowy.

Wśród osobistych zabezpieczeń zwrotności kredytu najwygodniejszy jest weksel gwarancyjny, który omówiono na s. 102. Banki, przyjmując weksel gwarancyjny, zazwyczaj domagają się dodatkowego poręczenia wekslowego (ad c), czyli awalu (por. s. 101). Przed przyjęciem poręczenia bank sprawdza, czy stan finansowy poręczyciela może stanowić zabezpieczenie udzielanego kredytu. Gdy proponowany przez kredytobiorcę poręczyciel (awalista) posiada rachunek bieżący w innym banku, bank może zwrócić się do tego banku o podanie informacji o udzielonych mu kredytach oraz o obrotach i stanach jego rachunków bankowych. W piśmie do banku prowadzącego rachunek podstawowy poręczyciela należy zaznaczyć, że informacje powyższe potrzebne są bankowi w związku z zamiarem udzielenia przez niego poręczenia wekslowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.