Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Premia dla pracowników

Płaca zasadnicza jest najważniejszym stałym składnikiem systemu wynagradzania w organizacji. Służy ona do opłacania podstawowych aspektów pracy, tj. jej trudności i efektów. Podstawę jej ustalania stanowią: analiza i badanie pracy, wartościowanie pracy, analiza płac oraz układy zbiorowe pracy. Według Z. Jacukowicz [31, s. 69], dopóki nie ustali się, jakie są zasadnicze cechy danej pracy, jej wymagania kwalifikacyjne, odpowiedzialność i uciążliwość, dopóty nie można opłacać efektów pracy ani oceniać przydatności pracownika do jej wykonywania i nagradzać go za jego indywidualne osiągnięcia.

Premia jest składnikiem wynagrodzenia pracownika za dodatkowe efekty pracy. Efekty te mogą mieć charakter ilościowy, jakościowy lub finansowy mogą też mieć charakter indywidualny lub zespołowy. W praktyce premie są z reguły przyznawane według zasad określonych w regulaminach premiowania. Powinny one określać przede wszystkim:

– 1) przedmiot premiowania oraz kryteria ich przyznawania

– 2) metody pomiaru efektów pracy

– 3) sposób ustalania wysokości premii, np. w postaci stawki kwotowej, w postaci procentu płacy zasadniczej

– 4) warunki uzyskania premii, tj. wymagania, jakie musi spełnić pracownik, aby uzyskać określoną wysokość premii

– 5) rozwiązania organizacyjne, np. kto przyznaje premię, do kogo może odwołać się pracownik w przypadku przyznania premii jego zdaniem zbyt niskiej lub nie przyznania jej wcale.

Opracowanie właściwego regulaminu premiowania jest problemem trudnym, a jednocześnie warunkującym uzależnienie wysokości przyznanej premii od rzeczywistych efektów pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.