Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

PRACA JAKO ZASÓB

Praca jest podstawą życia i rozwoju człowieka oraz źródłem ludzkiej cywilizacji. Jakkolwiek nie żyjemy tylko po to, aby pracować, stanowi ona jedną z najważniejszych składowych kondycji i godności człowieka.

Praca człowieka może mieć różny charakter. W książce tej będzie nas interesować wyłącznie ta część pracy, która związana jest z działalnością zarobkową człowieka, a więc praca zarobkowa

W teorii ekonomii praca stanowi jeden z podstawowych tzw. zasobów, niezbędnych dla prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej (i nie tylko gospodarczej). Tradycyjnie, od czasów Smitha, wyróżniano trzy rodzaje zasobów:

– pracę, postrzeganą w części doktryn ekonomicznych, a także w społecznej nauce Kościoła, jako najważniejszą

– zasoby naturalne (powietrze, woda, ziemia, bogactwa naturalne, naturalna energia)

– zasoby kapitałowe, na które składają się:

– kapitał rzeczowy (środki i przedmioty pracy)

– kapitał finansowy (gotówka, kredyty, papiery wartościowe).

– Później, już w XX wieku, listę podstawowych rodzajów zasobów poszerzono o:

– organizację (struktury, cele, powiązania i kontakty z otoczeniem zewnętrznym, technologie, procedury, normy i normatywy)

– przedsiębiorczość (czynnik związany zarówno z zasobami ludzkimi, jak i organizacją, niemniej wyodrębniany oddzielnie dla zaakcentowania jego znaczenia i specyfiki przedsiębiorczość jest zasobem niematerialnym, a zarazem kategorią o charakterze socjopsycho- logicznym i kulturowym)

– informacje (o współczesnych społeczeństwach postindustrialnych mówi się, dla zaznaczenia wagi informacji, że są społeczeństwami informacyjnymi)

– czas (zasób w pewnym sensie najcenniejszy i najmniej elastyczny – nie daje się rozmnażać ani magazynować jednocześnie czas jest surowym weryfikatorem efektywności wykorzystania wszystkich pozostałych zasobów).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.