Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Polityka personalna firmy

Ujęcie Webbera jest cenne przede wszystkim z uwagi na wykazanie znaczenia autonomii, a także na wskazanie rozlicznych uwarunkowań, które rzutują na zróżnicowane preferencje w różnych typach sytuacji.

Na motywacje (i ich efektywność) rzutują nie tylko potrzeby, ale i dążenia pracowników. Zgodnie z tzw. teorią oczekiwań Victora Vrooma, motywacja zależy od siły oczekiwania oraz od dokonywanej indywidualnie oceny prawdopodobieństwa spełnienia się tego oczekiwania. Ludzie nie są umotywowani do podejmowania działań, jeżeli nie wierzą w powodzenie danego przedsięwzięcia. Ponadto, zgodnie z zasadą ekonomii wysiłku, oczekują profitów współmiernych do skali trudności i pracochłonności zadania.

W polityce personalnej firmy może być pomocny model Johna W. Atkinsona. Wskazuje on na trzy odmienne dążenia, którymi kierują się ludzie w swych zachowaniach. Mogą to być dążenia do:

– 1) osiągnięć zawodowych i twórczych,

– 2) władzy,

– 3) przynależności i dobrych relacji z otoczeniem.

Walory praktyczne ma również tzw. teoria wzmocnienia B.F. Skinnera, wg której ludzie są skłonni powielać te działania, które w przeszłości przynosiły im sukces i były źródłem przyjemnych doznań, unikają natomiast działań i postaw, które przynosiły niepowodzenia lub kojarzą się (świadomie bądź podświadomie) z przykrością.

Teoria ta powinna być znana i wpływać na zachowania menedżerów. Wzmocnienia mogą być pozytywne lub negatywne. Specyfikacja jednych i drugich jest podana wyżej w tekście, co zarazem wyznacza podstawową strukturę systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie.

Motywacyjnemu oddziaływaniu dobrze służy wspólne ustalanie celów i zadań przez kierownika i pracownika. Zasady i efekty takiego postępowania są opisane w tzw. teorii ustalania celów, zainicjowanej w istocie przez P.F. Druckera oraz rozwiniętej przez E. Locke’a i innych. Teoria ustalania celów jest wykorzystywana w praktyce tzw. zarządzania partnerskiego (także partycypacyjnego, współuczestniczącego), której renesans dziś obserwujemy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.