Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Podział ze względu na zakres terytorialny

Ze względu na zakres terytorialny i charakter ryzyk można wyodrębnić ubezpieczenia występujące w obrocie krajowym i w obrocie międzynarodowym. Do tych ostatnich można zaliczyć różnego typu ubezpieczenia, które są ważne poza granicami naszego kraju. Jest to przede wszystkim ubezpieczenie zielonej karty, wszystkie ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających za granicę, cargo dla towarów w transporcie międzynarodowym itp.

Podział na ubezpieczenia lądowe i morskie. Ze względu na tradycje, odrębność zasad ubezpieczenia oraz źródeł prawnych można wyróżnić ubezpieczenia lądowe i morskie. Podział ten nie jest w pełni dychotomiczny, gdyż pomiędzy ubezpieczeniami morskimi i lądowymi znajdują się inne ubezpieczenia: lotnicze, satelitarne, żeglugi śródlądowej itd. Zwyczajowo przyjęto jednak, że wszystkie ubezpieczenia, które nie są morskimi, są zaliczane do ubezpieczeń lądowych. Umowa ubezpieczenia morskiego jest regulowana przepisami kodeksu morskiego, a umowa ubezpieczenia lądowego – przepisami kodeksu cywilnego.

Podział ze względu na podmiot zawierający ubezpieczenie. Pod tym względem istotne jest kto, czyli jaki podmiot ze strony ubezpie- czającego się, zawiera umowę ubezpieczenia. Dlatego też wszystkie ubezpieczenia można podzielić na te, które są zawierane z zakładami ubezpieczeń przez podmioty gospodarcze i przez ludność. Zarówno ubezpieczenia majątkowe, jak i na życie mogą być wykupywane przez te dwie grupy klientów. Z tym, że w przypadku ubezpieczeń osobowych – osoby fizyczne (poza pewnymi wyjątkami) najczęściej są jednocześnie ubezpieczonymi, natomiast w przypadku wykupu polisy przez osoby prawne – ubezpieczonymi są np. pracownicy danego podmiotu.

Ze względu na formę organizacyjno-prawną oraz cel zakładu ubezpieczeń oferującego ubezpieczenia, wyróżnia się: ubezpieczenia komercyjne (oferowane przez ubezpieczeniowe spółki akcyjne) i ubezpieczenia wzajemne (oferowane przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, będące zakładami działającymi non-profit).

Wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia następuje przejęcie ryzyka przez zakład ubezpieczeń związanego z danym wydarzeniem. Ryzyko to może przejąć na siebie w całości wyłącznie jeden zakład ubezpieczeń lub może być ich kilka jednocześnie (koasekuracja). Niezależnie od tego pierwotnego transferu zakład ubezpieczeń może w ramach reasekuracji przekazać innym ubezpieczycielom całość bądź część tego ryzyka. W związku z tym mamy do czynienia z ubezpieczeniami pierwotnymi i wtórnymi lub inaczej – pierwotnymi (asekuracja) i pośrednimi (reasekuracja).

Ustawowy podział ubezpieczeń. Przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 1990 r. wprowadzono podział ryzyka (rys. 8) według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń, wyodrębniając dwa podstawowe działy ubezpieczeń: ubezpieczenia na życie (dział pierwszy) oraz ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe (dział drugi).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.