Statystyka ubezpieczeniowa

Wykresy zaliczamy do metod graficznej prezentacji danych statystycznych. Zbiorowości lub zjawiska statystyczne są opisywane w tablicach za pomocą liczb, natomiast wykresy zastępują albo uwypuklają informacje liczbowe za pomocą obrazu graficznego (kształt, wielkość, barwa). Wykresy zwykle są narzędziem popularyzacji danych lub wyników, gdyż szybciej przemawiają do wyobraźni odbiorcy. Dlatego muszą charakteryzować się prostą budową, atrakcyjną formą i zwięzłym czytelnym opisem. Najczęściej stosowanymi wykresami w statystyce ubezpieczeniowej są:

Czytaj dalej Statystyka ubezpieczeniowa

Ogólne strategie konkurencyjne

We współczesnej gospodarce dominującą formą rynku jest rynek oligopolistyczny. Taka forma rynku oznacza, że konkurenci są powiązani strategicznie każdy z każdym. Oznacza to także, że to, jaka strategia działania jest najlepsza dla jednego przedsiębiorstwa, zależy od strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa konkurencyjne.

Czytaj dalej Ogólne strategie konkurencyjne

PRAGMATYKA POSTĘPOWANIA

Wciąż dominującą praktyką jest ocena pracownika przez przełożonego – tak ciągła niesformalizowana, jak i okresowa, sformalizowana. Ten „model tradycyjny” – o ile jest stosowany – ulega jednak pewnej ewolucji w kierunku bardziej partnerskich relacji z pracownikiem. Pomijając oceny związane z „przymiarkami” do awansów, zainteresowani pracownicy z reguły są informowani o wynikach ocen. Więcej, starannie się z nimi te wyniki omawia. Rozmowy i dyskusje z pracownikami są potrzebne, gdyż stwarzają okazję do pogłębiania ocen, wymiany poglądów, dokonania wspólnych ustaleń. Jeżeli tylko oceny są obiektywne i widoczne jest życzliwe podejście, konfliktów niemal z reguły nie ma.

Czytaj dalej PRAGMATYKA POSTĘPOWANIA

Zbiór wybadków ubezpieczeniowych – dalszy opis

Wypadki ubezpieczeniowe w rozważaniach statystycznych rozróżniamy z uwagi na wysokość odszkodowania, jakie otrzymaliśmy od firmy ubezpieczeniowej. Tak więc w statystyce roszczeń cechą ilościową charakteryzującą jednostkę statystyczną jest wysokość przyznanego odszkodowania lub świadczenia ustalanego według zasad stosownych dla odpowiedniego rodzaju i grupy ubezpieczeń. Wspomniane zasady grupowania powodują, że mamy do czynienia ze zróżnicowaniem charakterystyk cech ilościowych.

Czytaj dalej Zbiór wybadków ubezpieczeniowych – dalszy opis

Konkurencja wpływająca na siebie nawzajem

Poszczególne podmioty mogą ulegać oddziaływaniu innych Atuty podmiotów w sytuacji dużej atrakcyjności tych ostatnich i chęci społeczne identyfikowania się z nimi lub całym kanałem dystrybucji. Mają na to np. wpływ innowacyjność, przewodzenie w branży, opinia u konsumentów.

Czytaj dalej Konkurencja wpływająca na siebie nawzajem

Zróżnicowanie preferencji konsumentów

Dążenie do rozszerzenia rynku (kręgu konsumentów) może skłaniać do tworzenia wielu różnych odmian produktów, odpowiadających zróżnicowanym preferencjom konsumentów w ramach danego typu potrzeb. Im bardziej heterogeniczne grupy konsumentów w obrębie danego typu potrzeb mogą być wyodrębnione, tym dalej może być posunięty proces pionowego różnicowania produktów, przyczyniający się do rozszerzenia zakresu rynku i wzrostu ogólnej wielkości sprzedaży.

Czytaj dalej Zróżnicowanie preferencji konsumentów

Czym są kasy mieszkaniowe

Od 1996 r. działają kasy mieszkaniowe, które są finansowo wyodrębnioną działalnością banków. Pierwsze kasy mieszkaniowe powstały w PKO BP. Ich działalność polega na gromadzeniu wkładów oszczędnościowych osób fizycznych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, jak nabycie, budowa i remont mieszkania lub domu mieszkalnego. Oszczędzający zobowiązuje się do systematycznego wnoszenia w umownym okresie wkładów oszczędnościowych, a po upływie tego okresu nabywa prawo do uzyskania tzw. kredytu kontraktowego. Kwota kredytu nie może być wyższa niż 150% zgromadzonych oszczędności powiększonych o odsetki. Kredyty są oprocentowane preferencyjnie, bo stopa procentowa nie może przekroczyć 0,5% stopy redyskontowej (por. s. 106). Kredyt kontraktowy powinien być spłacony w takim samym czasie, w jakim gromadzono oszczędności. Jego spłata może być zabezpieczona hipotecznie na finansowanej nieruchomości.

Czytaj dalej Czym są kasy mieszkaniowe

Różne rodzaje franchisingu

Czasami wyróżniany jest również franchising dystrybucyjny oprócz handlowego. Można powiedzieć jedynie, że jest on pewną odmianą franchisingu handlowego ograniczoną do przekazania prawa do sprzedaży towarów przez franchisodawcę. W wypadku franchisingu dystrybucyjnego sposób prowadzenia sprzedaży oraz organizacja firmy nie stanowi odzwierciedlenia stylu i wzornictwa franchisodawcy. Jest to sprawa fran- chisobiorcy, a do jego obowiązków należy włącznie sprzedaż. Franchisobiorca – dystrybutor prowadzi przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na własny rachunek. Ma jednak prawo posługiwania się znakiem handlowym franchisodawcy. Obok nazwy swojego przedsiębiorstwa ma obowiązek zamieszczania informacji, że jest franchisobiorcą określonego franchisodawcy. Jego powiązania formalne z franchisodawcą są słabsze niż w przypadku franchisingu handlowego. Istotnym elementem jest kwestia unikania przez dystrybutora prowadzenia sprzedaży wyrobów konkurencyjnych. Zakres decyzyjności powinien być sformułowany w umowie.

Czytaj dalej Różne rodzaje franchisingu

Na czym polega rola ubezpieczenia

W definicji prof. A. Banasińskiego [1] określono ubezpieczenie jako: multiregulator procesów rozwoju gospodarki narodowej zakłócanych przez zdarzenia losowe – klęski żywiołowe i nieszczęśliwe wypadki. Koszt tej regulacji rozkłada się bezpośrednio lub pośrednio na z góry określone jednostki (prawne lub fizyczne), korzystające z tego regulatora.

Czytaj dalej Na czym polega rola ubezpieczenia