Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

PROJEKTOWANIE KOMPETENCJI

Pracodawca jest obiektywnie zainteresowany sprecyzowaniem sylwetki zawodowej (społeczno-zawodowej) kandydata do pracy. Ma prawo chcieć płacić głównie za potrzebne mu kompetencje i za efekty pracy. Pracodawca powinien znać wymogi…

PRACA JAKO ZASÓB

Praca jest podstawą życia i rozwoju człowieka oraz źródłem ludzkiej cywilizacji. Jakkolwiek nie żyjemy tylko po to, aby pracować, stanowi ona jedną z najważniejszych składowych kondycji i godności człowieka.

Sklepy masowej sprzedaży

Rozszerzanie asortymentu domów dyskontowych doprowadza do zacierania różnic w strukturze asortymentowej między domami dyskontowymi a domami towarowymi. Wpływ na to miały związki kapitałowe domów towarowych z domami dyskontowymi. Dlatego…

ZABEZPIECZENIE ZWROTNOŚCI KREDYTU

Działalność kredkowa banków jest narażona na ryzyko kredytowe, czyli ryzyko terminowego zwrotu przez kredytobiorcę udzielonego mu kredytu łącznie z należnymi bankowi odsetkami. O ograniczeniu ryzyka kredytowego banku decyduje przede…

Bankomaty – dalszy opis

Karta „PKO Ekspres” jest ważna dwa lata od jej wydania termin ważności podany jest na wierzchniej stronie karty. Korzystanie z bankomatów po upływie tego terminu wymaga wydania nowej karty. Jest ona własnością PKO BP i musi być zwrócona po…