Wielkość i struktura zasobów w biznesie

Zasoby Podstawowym składnikiem wewnętrznych warunków działania przedsiębiorstwa są zasoby, którymi może ono dysponować. Zasoby te to stopień wyposażenia przedsiębiorstwa w środki rzeczowe i finansowe oraz kadry. Stan maszyn i urządzeń, stan sieci sklepowej, stan, struktura i kwalifikacje kadr, wielkość środków finansowych itp. tworzą pewien zespół warunków, w których przedsiębiorstwo przygotowuje i prowadzi działania na rynku. Wielkość zasobów wpływa na kształtowanie struktury marketingu. Nie może być ona kształtowana tak, aby wymagała zasobów większych od aktualnie posiadanych (z uwzględnieniem możliwości ich zwiększenia w danym czasie).

Czytaj dalej Wielkość i struktura zasobów w biznesie

Analiza rynku pozwala przyjąć realistyczne założenia

Dzięki analizie rynku zyskujemy pewność, że nasze ambitne plany rozwoju firmy mają odzwierciedlenie w warunkach rynkowych. Przykładowo, decydując się na otwarcie punktu napraw i konserwacji obuwia, musimy najpierw zastanowić się, jaki jest potencjalny rynek na tego typu usługi. Zapewne coraz mniej osób korzysta z zakładów szewskich, gdyż wyrzuca stare buty i kupuje nowe. Być może jednak istnieje jakaś nisza na tym rynku i można zainwestować na przykład w usługi polegające na dopasowywaniu drogich butów górskich do kształtu stóp klientów, dzięki rozciąganiu tego obuwia na specjalnych prawidłach. Wcześniej jednak konieczne jest zbadanie potrzeb klientów, może bowiem okazać się, że nawet jeśli zapewnimy najwyższą jakość, będziemy mieli świetnie zlokalizowany zakład i przystępne ceny, to nie uda się nam zdobyć części rynku wystarczająco dużej, aby prowadzone przez nas przedsięwzięcie było rentowne.

Czytaj dalej Analiza rynku pozwala przyjąć realistyczne założenia

PROJEKTOWANIE KOMPETENCJI

Pracodawca jest obiektywnie zainteresowany sprecyzowaniem sylwetki zawodowej (społeczno-zawodowej) kandydata do pracy. Ma prawo chcieć płacić głównie za potrzebne mu kompetencje i za efekty pracy. Pracodawca powinien znać wymogi kompetencyjne różnych stanowisk pracy, aby dokonywać właściwych doborów ludzi do stanowisk oraz prowadzić sensowną politykę awansową. Również ocena pracowników prowadzona w oderwaniu od oczekiwanych i realnych kompetencji jest pozbawiona większego sensu. Z tych wszystkich powodów konieczne jest umiejętne projektowanie (określanie) kompetencji dla poszczególnych stanowisk.

Czytaj dalej PROJEKTOWANIE KOMPETENCJI

ZABEZPIECZENIE ZWROTNOŚCI KREDYTU

Działalność kredkowa banków jest narażona na ryzyko kredytowe, czyli ryzyko terminowego zwrotu przez kredytobiorcę udzielonego mu kredytu łącznie z należnymi bankowi odsetkami. O ograniczeniu ryzyka kredytowego banku decyduje przede wszystkim dobra kondycja kredytobiorcy. Już samo pojęcie zdolności kredytowej (por. s. 86), warunkującej udzielenie kredytu, uwzględnia przesłanki zabezpieczenia jego zwrotu. W tym samym kierunku zmierzają wynikające z umowy kredytowej uprawnienia banku do otrzymywania od kredytobiorcy sprawozdań finansowych i informacji do analizowania jego działalności gospodarczej, a także uprawnienia dokonywania lustracji. Ponadto umowy wymieniają sytuacje, w których bank może przedterminowo wypowiedzieć umowę kredytową.

Czytaj dalej ZABEZPIECZENIE ZWROTNOŚCI KREDYTU

Bankomaty – dalszy opis

Karta „PKO Ekspres” jest ważna dwa lata od jej wydania termin ważności podany jest na wierzchniej stronie karty. Korzystanie z bankomatów po upływie tego terminu wymaga wydania nowej karty. Jest ona własnością PKO BP i musi być zwrócona po upływie terminu ważności karty oraz na żądanie banku. Usiłowanie podjęcia pieniędzy po upływie terminu jej ważności spowoduje zatrzymanie karty w automacie. Bankomat może zatrzymać kartę także w przypadku trzykrotnego niepoprawnego podania numeru PIN. W przypadku zatrzymania karty użytkownik powinien zgłosić ten fakt w najbliższym oddziale PKO BP, który jest zobowiązany do wyjaśnienia okoliczności zatrzymania karty i poinformowania go o dalszym toku postępowania. Podobnie utratę karty jej użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić bankowi.

Czytaj dalej Bankomaty – dalszy opis

Analiza pozycji strategicznej i ocena działalności przedsiębiorstwa

Analiza SPACE jest przykładem metody określania pozycji strategicznej firmy. Charakteryzuje się ona skwantyfikowanym podejściem w oszacowywaniu danej organizacji w otoczeniu, oryginalnymi wymiarami organizacji i otoczenia oraz ciekawą interpretacją propozycji zachowań strategicznych. Pozycję firmy określa się w następujących wymiarach:

Czytaj dalej Analiza pozycji strategicznej i ocena działalności przedsiębiorstwa