Decyzje strategiczne w prowadzeniu interesów cz. II

Zakres informacji. Ze względu na to, że strategie odzwierciedlają relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem, ich formułowanie wymaga dużej ilości informacji spoza przedsiębiorstwa. Ponieważ większość informacji odnosi się do oceny przyszłości, mają one zatem w większości charakter jakościowy i subiektywny.

Czytaj dalej Decyzje strategiczne w prowadzeniu interesów cz. II

Tomasz Bata i rewolucja w branży obuwniczej

Urodzony w 1876 roku syn czeskiego szewca, Tomas Bata zrewolucjonizował branżę obuwniczą. Odszedł od rzemiosła, rozpoczynając produkcję butów na wielką skalę, metodami przemysłowymi. Bardzo szybko stwierdził bowiem, że ponad połowa ludzi na świecie chodzi boso, a spośród pozostałych tylko mała część jest dobrze obuta.

Czytaj dalej Tomasz Bata i rewolucja w branży obuwniczej

Postępowanie konsumentów

Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, iż postępowanie konsumentów obejmuje działania i procesy związane z zakupem produktów i usług, których celem jest zaspokojenie istniejących potrzeb. Nie stanowi ono jednorazowego aktu zakupu, lecz składa się z wielu etapów. W literaturze przedmiotu można odnaleźć różne sposoby ujmowania tych etapów3.

Czytaj dalej Postępowanie konsumentów

Rola informacji w zarządzaniu bankiem – dalszy opis

Największy przepływ informacji w banku odbywa się między centralą a jego oddziałami. Znaczący obieg informacji odbywa się również w samej centrali i w poszczególnych oddziałach. Dotyczy on lokalnego przepływu informacji w danej jednostce organizacyjnej.

Czytaj dalej Rola informacji w zarządzaniu bankiem – dalszy opis

PODAŻ PIENIĄDZA – KREACJA PIENIĄDZA CZ. II

Bank komercyjny może wykorzystać środki zapisane w przykładzie na rachunku bieżącym w dwojaki sposób. Może je wykorzystać w operacjach rozliczeniowych z innym bankiem, co wywoła przeksięgowanie odpowiedniej kwoty na rachunek bieżący innego banku komercyjnego w banku centralnym. Może on także podjąć ze skarbca banku centralnego gotówkę, potrzebną do wypłacenia swoim klientom.

Czytaj dalej PODAŻ PIENIĄDZA – KREACJA PIENIĄDZA CZ. II

Zarządzanie strategiczne w bankowości

Podobnie jak w przypadku strategii, zarządzanie strategiczne jest definiowane w różny sposób. Wykład rozpoczniemy od ogólnych rozważań na temat zarządzania bankiem, a następnie przejdziemy do podania definicji i omówienia bardziej szczegółowych zagadnień dotyczących zarządzania strategicznego.

Czytaj dalej Zarządzanie strategiczne w bankowości

SUMA BILANSOWA AKTYWÓW I SUMA BILANSOWA PASYWÓW

Podstawowym źródłem informacji o działalności banku jest jego bilans oraz rachunek zysków i strat. W bilansie zestawia się aktywa i pasywa banku na koniec roku, kwartału czy miesiąca. Zmiany w pasywach bilansu informują o źródłach pochodzenia środków, którymi bank dysponuje, zapisy w aktywach bilansu zaś ukazują sposób ich ulokowania. Jedne i drugie mówią o zasobach banku, przyjmując różne kryteria ich podziału na grupy, odpowiadające syntetycznym kontom rachunkowości, określonym bankowym planem kont (por. rozdz. 9.6.1.). Analiza bilansu polega na rozpatrywaniu struktury aktywów i pasywów (por. wzór) oraz ustalaniu wzajemnych związków (relacji) między aktywami i pasywami. Analiza może polegać również na badaniu dynamiki, czyli zmian poszczególnych wielkości i ich relacji w kolejnych bilansach (np. kwartalnych).

Czytaj dalej SUMA BILANSOWA AKTYWÓW I SUMA BILANSOWA PASYWÓW

Premia dla pracowników – dalszy opis

W motywowaniu kadr duże znaczenie ma właściwa relacja między efektami pracy a wynagrodzeniem. Ta ogólna dyrektywa (maksyma) skuteczności motywacyjnego oddziaływania na pracowników za pomocą pieniądza jest najważniejsza, a jednocześnie najtrudniejsza do zrealizowania. Wymaga ona bowiem prawidłowego ustalenia zadań, rejestrowania wyników i ich oceny oraz wiązania składników wynagrodzeń z tymi wynikami.

Czytaj dalej Premia dla pracowników – dalszy opis