00371

Zapraszamy do naszego nowego projektu:

„Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowy” jaki Fundacja Wspomagania Wsi realizuje w partnerstwie z Fundacją NA DOBRE na terenie gminy Wilków, woj. lubelskie, poszkodowanej w powodzi w 2010r.

Celem projektu jest przygotowanie mieszkańców i samorządu, do uczestniczenia w wymaganych Dyrektywą Powodziową konsultacjach społecznych prowadzonych podczas tworzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Uczestnikami projektu będzie dziesięciu aktywnych obywateli Wilkowa oraz dziesięciu ochotników pochodzących z wiejskich terenów zalewowych całej Polski. Zostaną oni odpowiednio przeszkoleni, aby jako wolontariusze konsultacji powodziowych mogli podjąć wyzwanie upowszechnienia konsultacji społecznych, jako narzędzia partycypacji obywatelskiej oraz wypracowania praktycznego sposobu ich prowadzenia w wiejskiej gminie.

Wolontariusze konsultacji powodziowych przejdą cykl pięciu dwudniowych warsztatów. Pierwsze z nich planowane są na 12-13 lipca 2014 w Łowiczu. Kolejne cztery odbędą się już na terenie gminy Wilków w późniejszych terminach. Wszystkie szkolenia są bezpłatne, zwracane będą również koszty dojazdu.

Przeszkoleni wolontariusze konsultacji powodziowych we współpracy z samorządem i gminnym zespołem kryzysowym będą wprowadzać sołtysów mieszkańców gminy Wilków w tematykę zarządzania ryzykiem powodziowym i edukacji powodziowej. Zorganizują dla nich otwarte warsztaty i wykłady, podczas których będą prezentowane mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz symulacja powodzi (na trójwymiarowym modelu gminy).

Planujemy przeprowadzenie 10 otwartych warsztatów (w różnych wsiach) oraz 3 otwarte wykłady dla wszystkich mieszkańców. Takie spotkania edukacyjne umożliwią odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczestników przyszłych konsultacji. Ułatwią mieszkańcom zabieranie głosu w dyskusji oraz przygotowanie i przedstawienie własnych propozycji rozwiązań do tworzonych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Spotkania będą prowadzone pod okiem specjalistów (dialog społeczny, planowanie przestrzenne, hydrologia, zarządzanie kryzysowe) w tym psychologa społecznego, który spotkaniami z mieszkańcami gminy Wilków rozpoczął w marcu działania projektu.

Na podstawie zebranych doświadczeń zostanie opracowany poradnik ułatwiający społecznościom wiejskim zrozumienie znaczenia partycypacji publicznej w zapobieganiu skutkom i minimalizowaniu strat powodziowych. Powstanie również praktyczny model przygotowania mieszkańców wiejskiej gminy do procesu konsultacji społecznych wokół planów zarządzania ryzykiem powodziowym jak również film i prezentacja multimedialna. Wszystkie materiały edukacyjne oraz wykłady będą rejestrowane i udostępniane na stronachwww.witrynawiejska.org.pl i www.wszechnica.org.pl.