Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Kanały zintegrowane pionowo

Typy W warunkach instytucjonalnego wyodrębnienia podmiotów gos- kanałów podarczych dążenie do eliminowania lub ograniczania negatywnych konsekwencji funkcjonowania kanałów konwencjonalnych oraz ułatwienia tworzenia zwartej kompozycji elementów marketingu jest podstawową przesłanką rozwoju różnych form integracji, zwłaszcza integracji pionowej. W praktycznej działalności jest bowiem możliwe wykorzystywanie różnorodnych form integracji, które nie naruszają zasady samodzielności podmiotów gospodarczych i sprzyjają integrowaniu ich działalności w pożądanych kierunkach.

Uwarunkowania sprzyjające lub intensyfikujące powiązania integracyjne ulegają nieustannym zmianom. Stąd też każdy rodzaj takich powiązań podlega procesom ewolucji, której rezultatem są różnorodne, odpowiednie do danych warunków formy integracji. Przekształcanie się jednych powiązań w inne i powstawanie nowych powoduje, że kształtowane kanały dystrybucji mogą mieć odmienne cechy. Niezależnie jednak od zróżnicowania tych cech można wyróżnić trzy główne typy kanałów: kanały administrowane, kanały kontraktowe oraz kanały korporacyjne.

Pierwszym typem kanałów zintegrowanych pionowo są kanały administrowane3. Powstają one w wyniku nadrzędności ekonomicznej lub administracyjnej jednego podmiotu gospodarczego nad innymi. Kanały takie, co prawda, są tworzone przez podmioty gospodarcze mające formalną niezależność prawną, ale działalność tych podmiotów jest koordynowana przez podmiot występujący w pozycji nadrzędnej w danej sytuacji. Koordynację działalności podmiotów tworzących kanał administrowany zapewnia z reguły formułowanie celowych programów działania. Programy takie, przybierające często formę specjalistycznych zaleceń, umożliwiają ścisłą współpracę zainteresowanych podmiotów gospodarczych, mimo braku formalnych rozwiązań organizacyjnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.