Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Funkcja wychowawcza ubezpieczeń

Analizując ten aspekt ubezpieczeń gospodarczych należy cofnąć się do samego historycznego początku tego zjawiska. U podstaw, które charakteryzują wszelkie ubezpieczenia leży zasada, którą można w skrócie określić: „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Takie podejście do spraw związanych z nieszczęśliwymi wypadkami uczy zasad współżycia społecznego. Wymusza myślenie o innych, którym zagraża dane niebezpieczeństwo (ryzyko), aby w razie potrzeby samemu skorzystać z pomocy innych.

W przypadku ubezpieczeń na życie, gdzie wcale nie musi dojść do nieszczęśliwego zdarzenia, aby otrzymać wypłatę świadczeń – specyficzna konstrukcja tego ubezpieczenia zmusza ubezpieczających do wyrobienia w sobie nawyku systematycznego oszczędzania. Zachętą do tego jest gwarancja ze strony zakładu ubezpieczeń wypłaty określonej, zazwyczaj dużej sumy środków finansowych, w każdej chwili, gdy objęta ochroną osoba dozna określonej szkody.

Ponadto ubezpieczenia, niezależnie od rodzaju, gwarantują wypłatę pieniędzy w wysokości o wiele wyższej, niż suma poniesionych kosztów związanych z wykupem polisy ubezpieczeniowej. Należy zaznaczyć, że podję cie decyzji O Ubezpieczeniu danego ryzyka świadczy o wysokim stopniu świadomości ubezpieczeniowej. Oznacza to, że osoba decydująca się na ubezpieczenie, zwłaszcza dobrowolne, ma świadomość wystąpienia ewentualnego zagrożenia, a tym samym czuje się odpowiedzialna za losy swoje i swoich bliskich.

Klasyfikacja ubezpieczeń oznacza systematyczny ich podział dokonany z wykorzystaniem różnorodnych kryteriów. Kryteriami systematyki ubezpieczeń powinny być cechy, ze względu na które można dokonać podziału ubezpieczeń na działy, grupy, podgrupy, rodzaje itp. Systematyka i klasyfikacja ubezpieczeń ma bardzo ważne znaczenie zarówno w teorii, jak i w praktyce ubezpieczeniowej. Poprawne usystematyzowanie ubezpieczeń ułatwia ich poznanie z uwzględnieniem podobieństw i różnic między poszczególnymi ubezpieczeniami (działami, grupami, rodzajami), tym samym ułatwiając wybór i zastosowanie odpowiednich technik ubezpieczeniowych (aspekt praktyczny). Poprawna systematyzacja (klasyfikacja) obrazuje także funkcje ubezpieczeń, jako instrumentu polityki gospodarczej państwa (aspekt teoretyczny).

Poniżej będą przedstawione zasady i kryteria klasyfikacji ubezpieczeń, które mają zarówno walory poznawcze, jak i praktyczne. Ponieważ większość podziałów wzajemnie się ze sobą krzyżuje bądź częściowo pokrywa, dlatego też nie można traktować tych klasyfikacji rozłącznie, tylko jako jedną wielką całość, odzwierciedlającą specyfikę poszczególnych form ubezpieczenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.