Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Doskonalenie za pomocą metod „on-the-job”

Możliwość wykorzystania tych metod zależy m.in. od znaczenia, jakie przypisuje się doskonaleniu, jego „pilności”, środków, jakimi dysponuje organizacja, oraz od czasu i miejsca szkolenia. Z tego powodu pomocne w omówieniu metod szkolenia staje się uwzględnienie ich powiązania z miejscem pracy.

Istnieje zasadniczo zgodność co do tego, iż wszystkie wspomniane metody powinny być umiejętnie łączone i wykorzystane, jakkolwiek najbardziej cenne jest doświadczenie związane z wykonywaniem pracy.

Doskonalenie za pomocą metod „on-the-job” (związanych z miejscem pracy) ma tę zaletę, że ułatwia bezpośrednie poznanie występujących realiów i najbardziej nawiązuje do wymagań związanych ze stanowiskiem pracy. Ta cecha może okazać się jednak pewnym ograniczeniem w sytuacji, gdy istniejąca praktyka jest wadliwa bądź gdy stosowane sposoby działania nie nadążają za zachodzącymi zmianami, nie mówiąc już o przewidywaniu dalszej przyszłości. Metody szkolenia związane z pracą są przy tym dość kosztowne i dłuższe w czasie.

Z tego punktu widzenia warte uwagi są metody symulacyjne, polegające ogólnie na „symulowaniu”, tj. tworzeniu warunków i sytuacji szkoleniowych upodobnionych do istniejących realiów. Możliwe jest wtedy także kreowanie sytuacji nowych, mniej rutynowych, pozwalających np. na kształtowanie postaw innowacyjnych, określonego typu komunikacji itd.

Ogólnie biorąc, metody symulacyjne są nastawione na doskonalenie jednostek. Nawet w przypadku treningu interpersonalnego, mimo elementów oddziaływania grupowego, punktem ciężkości są pojedynczy pracownicy (kierownicy). Metody te wchodzą w skład tzw. rozwoju kierowniczego (menagerial development – MD). Nadto, mimo wielu zalet, metody symulacyjne w najlepszym razie tylko nawiązują do rzeczywistości. Rodzi to ograniczenie, potwierdzane często w praktyce, iż nie znajdą one należytego zastosowania, jeśli nie ma sprzyjających warunków. Po prostu opór materii, zwłaszcza postaw ludzkich, może zniweczyć najlepsze intencje i działania osób szkolonych. Dlatego poszukuje się sposobów łączących doskonalenie kadry ze zmieniającą się rzeczywistością organizacyjną. Rzecz w tym, aby nie tyle „kierownik szedł do szkoły”, ile „organizacja szła do szkoły”. Oznacza to, że ciężar doskonalenia spada na firmę, której składową są kierownicy. Taką metodą doskonalenia jest rozwój organizacyjny (organizational development – OD) preferujący zamiast osobnego szkolenia kadry kierowniczej, a następnie doskonalenia jednostki gospodarczej, sprzęgnięcie tych działań w jeden proces, czyli równoczesnego zmieniania ludzi i organizacji. Jak pisze W.G. Bennis [5, s. 24] „Rozwój organizacyjny jest to kompleksowa strategia edukacyjna zmierzająca do przekształcenia przekonań, postaw i struktur organizacyjnych po to, aby mogły lepiej adaptować się do nowych technologii, wymagań rynku i innych wyzwań zmieniającego się otoczenia, a także do szybkiego tempa zmian zachodzących w nich samych”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.