Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Czym są kasy mieszkaniowe

Od 1996 r. działają kasy mieszkaniowe, które są finansowo wyodrębnioną działalnością banków. Pierwsze kasy mieszkaniowe powstały w PKO BP. Ich działalność polega na gromadzeniu wkładów oszczędnościowych osób fizycznych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, jak nabycie, budowa i remont mieszkania lub domu mieszkalnego. Oszczędzający zobowiązuje się do systematycznego wnoszenia w umownym okresie wkładów oszczędnościowych, a po upływie tego okresu nabywa prawo do uzyskania tzw. kredytu kontraktowego. Kwota kredytu nie może być wyższa niż 150% zgromadzonych oszczędności powiększonych o odsetki. Kredyty są oprocentowane preferencyjnie, bo stopa procentowa nie może przekroczyć 0,5% stopy redyskontowej (por. s. 106). Kredyt kontraktowy powinien być spłacony w takim samym czasie, w jakim gromadzono oszczędności. Jego spłata może być zabezpieczona hipotecznie na finansowanej nieruchomości.

W Banku Gospodarstwa Krajowego powołano Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, służący realizacji zadań wynikających z polityki państwa w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Środki Funduszu pochodzą przede wszystkim z dotacji budżetu państwa i odsetek od udzielonych pożyczek. Zgromadzone środki mogą być przeznaczone na udzielanie bankom preferencyjnych pożyczek, przeznaczonych na finansowanie działalności wspomnianych kas mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i towarzystw budownictwa spółdzielczego.

Banki udzielają komercyjnych kredytów na budową domów i mieszkań, a także na ich zakup. Oprocentowanie takich kredytów ustalane jest na zasadach komercyjnych i uwzględnia przewidywaną stopę inflacji oraz marżę odsetkową (procentową) banku (por. s. 356). Koszt kredytu jest jednak wyższy o prowizję banku (por. s. 206), a także inne opłaty (np. opłata za inspekcję na placu budowy). W zakresie budowy domu udzielany jest kredyt budowlany na okres do 24 miesięcy, a w tym czasie kredytobiorca opłaca jedynie odsetki. Kredyt budowlany zazwyczaj jest przekształcany po ukończeniu budowy w kredyt hipoteczny. Hipoteka nowo zbudowanej nieruchomości staje się formą zabezpieczenia rat spłaty średnio- lub długoterminowego kredytu. Banki żądają ponadto od kredytobiorcy cesji praw z ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych wydarzeń losowych. Do czasu założenia ksiąg wieczystych i dokonania zapisu hipotecznego kredyt jest zabezpieczany tymczasowo w formie por-ęcenia, weksla gwarancyjnego itp. (por. rozdz. 5.2.). Udzielenie kredytu uzależnione jest od posiadania przez przyszłego kredytobiorcę zdolności kredytowej (por. s. 86). W stosunku do osoby fizycznej banki przede wszystkim porównują jej dochody z wysokością przyszłych rat spłaty kredytu i odsetek.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.