Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Na czym polega rola ubezpieczenia

W definicji prof. A. Banasińskiego [1] określono ubezpieczenie jako: multiregulator procesów rozwoju gospodarki narodowej zakłócanych przez zdarzenia losowe – klęski żywiołowe i nieszczęśliwe wypadki. Koszt tej regulacji rozkłada się bezpośrednio lub pośrednio na z góry określone jednostki (prawne lub fizyczne), korzystające z tego regulatora.

Tak więc pojawia się tu pojęcie multiregulatora, tzn. regulatora składającego się z wielu współgrających ze sobą elementów, z których każdy spełnia charakterystyczną dla siebie funkcję regulacyjną. W przypadku ubezpieczeń chodzi o funkcje regulacyjne, rozumiane jako reakcja na czynniki uboczne, zakłócające normalny przebieg procesów w gospodarce (patrz własność pierwsza zdarzeń losowych [przypadkowych]). Jest to pojęcie zaczerpnięte z cybernetyki ekonomicznej, o czym wspomina twórca tej definicji podkreślając tym samym ekonomiczny aspekt ubezpieczeń. W definicji tej – poprzez podanie charakteru jednostek, na które rozkłada się koszt regulacji i jednocześnie korzystających z ubezpieczeń – zaznaczono wyraźnie, że ubezpieczenia są traktowane jako urządzenie społeczno-gospodarcze.

Czytając przedstawione definicje można wysnuć wniosek, że podstawowym zadaniem ubezpieczenia jest ochrona przed skutkami zdarzeń losowych, przy czym realizacja tego zadania polega głównie na dostarczeniu środków finansowych osobom prawnym i fizycznym, które zostały dotknięte działaniem zdarzeń losowych, określonych w umowie ubezpieczeniowej. Mówiąc fachowo – rola ubezpieczenia polega więc na kompensacji szkód, tzn. na wyrównywaniu skutków zdarzeń losowych.

Występujące w obecnej formie ubezpieczenia są wynikiem długiego procesu rozwojowego, na który miały wpływ najróżnorodniejsze czynniki. Najważniejszym z nich była niewątpliwie chęć zabezpieczenia się przed ujemnymi skutkami pewnych kategorii zdarzeń, które mogą nastąpić w przyszłości.

Bardzo trafnie sens, istotę i potrzebę istnienia instytucji ubezpieczeniowych oddają aktualne do dziś słowa wypowiedziane ponad osiemdziesiąt lat temu przez Prezesa Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych – Antoniego Doermana: „… nieobliczalny, zda się przypadek, niepohamowany żywioł, co grozą napawał ludzkie pokolenia od wieków, ujęty w idealne karby prawdopodobieństwa, prawem wielkich liczb okiełznany, nie wykracza poza ramy, jakie dlań przewiduje nowocześnie urządzona, na umiejętnej statystyce, na rozdziale niebezpieczeństw, na zasobach kapitałowych oparta instytucja ubezpieczeń”.

Wprawdzie ubezpieczenia nie zapobiegają tym zdarzeniom, których obawia się ubezpieczający, jednakże łagodzą – w mniejszym lub większym stopniu – ujemne następstwa tych zdarzeń.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.