Bank pośredniczący (bank importera) – dalszy opis

Inkaso dokumentowe jest korzystną formą zapłaty dla importera, ponieważ między wysyłką towaru a dokonaniem zapłaty upływa pewien okres i termin zapłaty zależy od importera. Może on nawet odmówić zapłaty, narażając eksportera na straty w postaci dodatkowych kosztów transportu czy poszukiwania nowego nabywcy. Wprawdzie inkasowa forma rozliczeń zabezpiecza eksportera przed wydaniem towaru importerowi, zanim ten uiści zapłatę, ale nie chroni go przed zwłoką w zapłacie. Dlatego inkaso dokumentowe nadaje się do rozliczeń przede wszystkim między znanymi kontrahentami. Tam gdzie importer nie jest eksporterowi znany, może chronić swe interesy żądając inkasa gwarantowanego przez bank płatnika, ale podraża to koszty rozliczeń. Banki pobierają za operacje inkasa odpowiednie stawki prowizyjne, a także wymagają od podawcy zwrotu poniesionych kosztów, na przykład poniesionych opłat pocztowych itp. W przypadku inkasa gwarantowanego koszty wzrastają o prowizję banku udzielającego gwarancji.

Czytaj dalej Bank pośredniczący (bank importera) – dalszy opis

Opracowywanie opisów pracy

UMEWAP-87 jest metodą przeciętnie złożoną i pracochłonną na tle innych tego typu metod stosowanych w krajach gospodarki rynkowej. Były, i są nadal, stosowane metody mniej i bardziej skomplikowane i pracochłonne44. Niemniej okazało się, że w polskich realiach w wielu firmach (naturalnie, nie wszystkich) – szczególnie w warunkach braku specjalistów i tradycji wartościowania pracy – jest ona zbyt skomplikowana. Potrzeba jej uproszczenia jawiła się więc jako oczywista (zwłaszcza w mniejszych firmach, gdzie brakowało specjalistów).

Czytaj dalej Opracowywanie opisów pracy

PODSTAWY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ CZ. II

Poszczególne regulacje prawne pojawiające się wraz z rozwojem ubezpieczeń gospodarczych przyczyniły się do powstania systemu prawa ubezpieczeniowego. Przez prawo ubezpieczeń gospodarczych należy zatem rozumieć zespół przepisów prawnych normujących stosunki związane z istnieniem i funkcjonowaniem ubezpieczeń gospodarczych, a w szczególności regulujących:

Czytaj dalej PODSTAWY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ CZ. II

Audyt w firmie handlowej Bikers – sieci sklepów z rowerami

Sieć sklepów Bikers została założona w połowie lat 90. XX wieku, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przez trzech miłośników kolarstwa. Najpierw otwarli oni jeden sklep na Śląsku. Obecnie mają już siedem sklepów tworzących sieć w całej Polsce. Ideą działalności firmy jest sprzedaż rowerów wysokiej jakości i sprzętu dla rowerzystów. W ostatnim okresie wyzwaniem dla niej stało się skuteczne konkurowanie z hipermarketami sprzedającymi tanie rowery.

Czytaj dalej Audyt w firmie handlowej Bikers – sieci sklepów z rowerami

Ocena wyboru rynku docelowego

Decyzja o wyborze rynku docelowego jest następstwem wyodrębnienia kilku kluczowych segmentów rynku i przypisania odpowiednich ocen (na podstawie osobistego osądu) oraz wag. Ich proporcje powinny być zbieżne z celami marketingowymi i wcześniej opracowaną strategią rozwoju. Na przykład gdy firma koncentruje się na dotarciu do jak największej liczby nowych klientów (rozwój rynku), to największą wagę należy przypisać wielkości segmentu, z kolei jeśli celem jest penetracja rynku, to największe znaczenie ma stopień dotychczasowego zaspokojenia potrzeb w segmencie.

Czytaj dalej Ocena wyboru rynku docelowego

Doskonalenie kadry w przedsiębiorstwie

Zaprezentowane sposoby doskonalenia kadry są wyrazem ciągłych poszukiwań optymalnych rozwiązań i pewnej ewolucji w tym względzie. Nie sposób ich wszystkich omówić. Wypada jedynie wspomnieć o licznych formach szkolenia poza miejscem pracy (of-the-job), mających na ogół luźny związek z warunkami występującymi w firmie. Chodzi przede wszystkim o doskonalenie kadr przez ośrodki specjalistyczne, zwłaszcza wyższe uczelnie i szkoły zarządzania (menedżerskie), w formie różnych kursów, studiów podyplomowych itd. Mają one szczególne znaczenie w procesie rozwoju młodych ludzi chcących w przyszłości objąć stanowiska kierownicze. Zlecając przeprowadzenie takich kursów czy wysyłając swoich pracowników na studia menedżerskie, kierownictwo organizacji (odpowiednie służby) musi mieć świadomość celów i kosztów takiego przedsięwzięcia i płynących z tego pożytków. Najkrócej mówiąc, chodzi o to, żeby decyzja dotycząca szkoleń, powiązana z celami organizacji i wynikająca z jej potrzeb (planów szkolenia), była przy tym dobrze osadzona w systemie zarządzania kadrami i w systemie rozwoju kadry.

Czytaj dalej Doskonalenie kadry w przedsiębiorstwie

Kontrola funkcji personalnej – dalszy opis

Biorąc pod uwagę znaczne rozpowszechnienie oraz duże znaczenie kontroli w organizacji, warto skupić uwagę na tym, czym w istocie jest kontrola oraz jakie istotne etapy powinien obejmować proces kontroli funkcji personalnej, a także jakie efekty powinny przynosić działania wykonywane w ramach tych etapów. Jako punkt wyjścia do tych rozważań można przytoczyć definicję kontroli według R.J. Mocklera [93, s. 458]: „Kontrola kierownicza jest systematycznym działaniem na rzecz ustanowienia norm efektywności przy planowanych celach, zaprojektowania informacyjnych sprzężeń zwrotnych, porównywania rzeczywistej efektywności z wyznaczonymi normami, ustalania odchyleń i pomiaru ich znaczenia oraz podejmowania wszelkich kroków potrzebnych do zapewnienia, by wszystkie zasoby przedsiębiorstwa były wykorzystywane najskuteczniej i najsprawniej do osiągania jego celów”. Korzystając z tej definicji, proces kontroli funkcji personalnej można podzielić na trzy następujące etapy:

Czytaj dalej Kontrola funkcji personalnej – dalszy opis