Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Blokowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym

Często stosowaną formą czasowego zabezpieczenia zwrotności kredytu jest blokowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym (ad h). Blokady dokonuje bank na pisemny wniosek posiadacza rachunku. Kredytobiorca, proponując zabezpieczenie spłaty kredytu w formie blokady jego środków, składa w kredytującym go banku pisemne upoważnienie (z określeniem kwoty i terminu) dokonania nieodwołalnej blokady na rachunku lokat. Ponadto dołącza upoważnienie uprawniające bank do pobrania z zablokowanego rachunku wymagalnej wierzytelności. Blokowane mogą być środki pieniężne kredytobiorcy lub osób trzecich za niego poręczających. Dla zablokowania rachunków bankowych osób trzecich, zabezpieczających zwrot kredytu udzielonego kredytobiorcy, niezbędna jest ich pisemna zgoda.

Podobną formą zabezpieczenia jest przyjęcie przez bank kaucj i (ad g) w postaci gotówki w walucie krajowej lub obcej, a także w postaci bonów oszczędnościowych. W tym celu niezbędne jest zawarcie pisemnej umowy i złożenie przedmiotu kaucji w banku. Kredytobiorca pisemnie upoważnia bank do wykorzystania złożonej kaucji na pokrycie nie spłaconego kredytu z należnymi odsetkami i prowizją. Kaucję uważa się za złożoną, jeżeli środki pieniężne zostały wpłacone do banku na rachunek środków zablokowanych. Gdy kaucję stanowią bony oszczędnościowe, bank dla zaspokojenia roszczeń realizuje te bony, a po potrąceniu wierzytelności ewentualną nadwyżkę zwraca kredytobiorcy.

Zastaw (ad i) może występować w różnej formie i może być ustanowiony na zbywalnych rzeczach ruchomych. Bank może dochodzić z tych rzeczy zaspokojenia swoich roszczeń, z pierwszeństwem przed osobistymi wierzycielami dłużnika (kredytobiorcy). Zastaw pozostaje w mocy na rzeczach obciążonych, bez względu na zmiany, którym przedmiot zastawu może ulec w toku przetwarzania. Także w razie połączenia rzeczy obciążonej zastawem z innymi rzeczami obejmuje on również te inne rzeczy. Dopuszczalne jest ustanowienie zastawu w celu zabezpieczenia przyszłych zobowiązań kredytobiorcy. Przedmiot zastawu może być własnością kredytobiorcy lub osoby trzeciej. Wartość przedmiotu zastawu bank przyjmuje na podstawie aktualnej wyceny rynkowej (nie księgowej), dokonanej przez uprawnioną do tego osobę lub instytucję.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.