ZABEZPIECZENIE ZWROTNOŚCI KREDYTU

Działalność kredkowa banków jest narażona na ryzyko kredytowe, czyli ryzyko terminowego zwrotu przez kredytobiorcę udzielonego mu kredytu łącznie z należnymi bankowi odsetkami. O ograniczeniu ryzyka kredytowego banku decyduje przede wszystkim dobra kondycja kredytobiorcy. Już samo pojęcie zdolności kredytowej (por. s. 86), warunkującej udzielenie kredytu, uwzględnia przesłanki zabezpieczenia jego zwrotu. W tym samym kierunku zmierzają wynikające z umowy kredytowej uprawnienia banku do otrzymywania od kredytobiorcy sprawozdań finansowych i informacji do analizowania jego działalności gospodarczej, a także uprawnienia dokonywania lustracji. Ponadto umowy wymieniają sytuacje, w których bank może przedterminowo wypowiedzieć umowę kredytową.

Czytaj dalej ZABEZPIECZENIE ZWROTNOŚCI KREDYTU

Bankomaty – dalszy opis

Karta „PKO Ekspres” jest ważna dwa lata od jej wydania termin ważności podany jest na wierzchniej stronie karty. Korzystanie z bankomatów po upływie tego terminu wymaga wydania nowej karty. Jest ona własnością PKO BP i musi być zwrócona po upływie terminu ważności karty oraz na żądanie banku. Usiłowanie podjęcia pieniędzy po upływie terminu jej ważności spowoduje zatrzymanie karty w automacie. Bankomat może zatrzymać kartę także w przypadku trzykrotnego niepoprawnego podania numeru PIN. W przypadku zatrzymania karty użytkownik powinien zgłosić ten fakt w najbliższym oddziale PKO BP, który jest zobowiązany do wyjaśnienia okoliczności zatrzymania karty i poinformowania go o dalszym toku postępowania. Podobnie utratę karty jej użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić bankowi.

Czytaj dalej Bankomaty – dalszy opis

Analiza pozycji strategicznej i ocena działalności przedsiębiorstwa

Analiza SPACE jest przykładem metody określania pozycji strategicznej firmy. Charakteryzuje się ona skwantyfikowanym podejściem w oszacowywaniu danej organizacji w otoczeniu, oryginalnymi wymiarami organizacji i otoczenia oraz ciekawą interpretacją propozycji zachowań strategicznych. Pozycję firmy określa się w następujących wymiarach:

Czytaj dalej Analiza pozycji strategicznej i ocena działalności przedsiębiorstwa

Odwoływanie się do wszystkich zmysłów człowieka

Historia powinna zawierać elementy odwołujące się do wszystkich pięciu zmysłów słuchaczy: wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku. Kolejne sceny mogą pobudzać różne zmysły, choć skuteczniejsze jest posłużenie się w opowieści jedną sceną odwołującą się do kilku zmysłów.

Czytaj dalej Odwoływanie się do wszystkich zmysłów człowieka

Firmy stosują różne strategie rozwoju swojej sieci

Przygotowanie podręcznika wymaga od franchisodawcy zdefiniowania procedur funkcjonowania tworzonego biznesu w każdym aspekcie: technologicznym, finansowo-księgowym, organizacyjnym oraz zaopatrzenia i sprzedaży. System pracy i wytwarzania produktów i usług musi być szczegółowo opisany oraz odniesiony do każdego stanowiska pracy. Podręcznik będzie używany w trakcie szkolenia właścicieli i pracowników firm, realizujących zadania w systemie franchisingowym. Jest to bardzo ważny element pakietu franchisingowego, gdyż zawiera opis własności intelektualnej firmy i praktyczny sposób jej realizacji i wdrożenia. Inaczej mówiąc w podręczniku zawarte są procedury takiej organizacji przedsiębiorstwa, aby efektem była firma – odbitka. Tak więc podręcznik musi zawierać szczegółowo opracowane procedury we wszystkich aspektach organizacji firmy od technologii produkcji począwszy, od systemu kontroli jakości do zasad prowadzenia księgowości oraz zaopatrzenia.

Czytaj dalej Firmy stosują różne strategie rozwoju swojej sieci

FORMY ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH

Rozliczenia w obrocie z zagranicą przeprowadzane są za pośrednictwem wyspecjalizowanych w tej dziedzinie banków. Wykonują one dyspozycje płatnicze jednostek gospodarczych, a także innych banków, różnych instytucji i osób prywatnych. W rozliczeniach zagranicznych korzystają one przy tym najczęściej z pośrednictwa swoich zagranicznych korespondentów (por. s. 292). Wykorzystują rozgałęzioną w całym świecie sieć bankową. Banki współpracują wykonując wzajemne polecenia, a także przeprowadzają między sobą różne transakcje. Koncentracja obsługi rozliczeń zagranicznych w bankach wynika z charakteru wymiany międzynarodowej, a także z technicznych ułatwień operacji zagranicznych, jakie stworzyła bankom teletransmisja. Ponadto banki chronią klientów przed ryzykiem towarzyszącym zagranicznym transakcjom.

Czytaj dalej FORMY ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH

Przejęcie długu w stosunkach kredytowych

Do długu kredytowego (ad f) wobec banku może przystąpić osoba trzecia, nie występująca do tej pory w charakterze strony. Odpowiada ona za dług łącznie z kredytobiorcą, który nie zostaje z długu zwolniony. Odpowiedzialność kredytobiorcy i osoby przystępującej do długu ma charakter solidarny. Przystąpienie do długu ma charakter umowny i następuje w drodze umowy dwojakiego rodzaju:

Czytaj dalej Przejęcie długu w stosunkach kredytowych