Aplikacja EMUiA (Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów )Aplikacja EMUiA jest narzędziem umożliwiającym gminom realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z wymaganiami prawnymi m.in. ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów jest jednym z rejestrów publicznych o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. Dane adresowe używane są na szeroką skalę i stanowią integralną część wielu systemów informacyjnych, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Szczególne zastosowanie mają w określaniu, przy pomocy globalnych systemów nawigacji satelitarnej, lokalizacji przestrzennej miejsc i zdarzeń – co ma bardzo duży wpływ na efektywność działań prowadzonych podczas różnego rodzaju akcji ratunkowych, zarówno w skali gminy, jak również kraju.

Dlaczego aplikacja EMUiA?

  • Aplikacja EMUiA udostępniona została ponad 1400 gminom w Polsce
  • Aplikacja EMUiA oraz inicjalna baza danych bezpłatnie udostępniona przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  • Dedykowana administracji lokalnej prowadzącej ewidencje miejscowości, ulic i adresów
  • Użytkowanie aplikacji nie wymaga ponoszenia kosztów przez gminę

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zaprasza na szkolenia poświęcone obsłudze aplikacji komputerowej służącej do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUIA).

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników urzędów prowadzących ewidencję miejscowości, ulic i adresów, korzystających lub chcących korzystać z aplikacji EMUiA.

Szkolenia prowadzone będą w formie trzydniowych warsztatów komputerowych, a ich uczestnicy zapoznają się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi regulacji prawnych prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, roli i znaczenia danych adresowych w realizacji zadań administracji publicznej i integracji rejestrów.

 

 

 

 

 

Film instruktażowy dla użytkowników aplikacji EMUiA przygotowanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Projektu TERYT 2:

 

 
Przygotowanie aplikacji:
 

 

 

Źródło: www.aplikacjaemuia.pl